TAKE HOME

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.อำนวย ทองโปรง
    นักศึกษาศึกษาเนื้อหาสาระของการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
โดยละเอียดพร้อม
 1. วิเคราะห์สาระสำคัญ แสดงออกมาเป็นประเด็น อะไรบ้าง
 2. วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะปฎิบัติตามสาระสำคัญนั้น ๆ ได้อย่างไรบ้างตามหน้าที่ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาและมีปัญหา อุปสรรค์อะไรบ้าง อภิปรายแสดงเหตุผล พร้อมแสดงตัวอย่างที่จัดเจน

JIRAYU  TONGEE
สาขา บริหารการศึกษา รุ่นที่ 18
นักศึกษาปริญญาโท
บทนำ
ในช่วงระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา  ทุกประเทศทั่วโลกได้ริเริ่มและดำเนินการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ครู เป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา  เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  จึงเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561 ) โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนา  โดยการที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  สิ่งสำคัญคือครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถนำหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการ
     อย่างไรก็ตาม  ในการพัฒนาครูดังกล่าว  จึงเป็นบทบาทหน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู  นอกจากนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ทั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือแม้กระทั่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครู  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูที่ทำการสอนในระดับพื้นฐานการศึกษา


     คณะศึกษาศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูคุณภาพยุคใหม่ ภายใต้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จึงจัดโครงการ "ครูนวัตกรรม" ขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับพื้นฐานการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้ครูสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปSOCIAL NETWORK

     
    Twitter
Facebook

          
RESUME-JIRAYU

Resume-I'mBorn in: 9 October.
Call sign: aboy.
Blood Type: A.
Telephone: +6682490246.
Living in : Thailand.
Dream: The fetters of self-liberation.
What it is today: the role of knowledge as the students.

--------------------------------------------------------------------------------